Den här teoribildningen känns naturlig för många vänstermänniskor eftersom den fördömer den rika världens förtryck och maktutövning mot de före detta kolonierna och mot marginaliserade grupper i samhället. Men en närmare granskning kan visa att postkoloniala studier inte mynnar ut i en radikal antiimperialistisk kampstrategi.

5967

studier till postkolonial teoribildning såsom den Postkoloniala perspektiv omfattar ett gräns- 1999, 2003) begreppet från feministisk teori-.

Publikationer. Rapporter Fou Söderhamn. Filer tillgängliga för nedladdning Ikon som illustrerar filtyp Med utgångspunkt i frågor som är aktuella i Sverige i dag, syftar antologin till att analysera, teoretisera och problematisera olika typer av förhållanden och kontexter som kan synliggöras med hjälp av postkolonial och dekolonial teoribildning. Boken innehåller sju artiklar från sju aktiva svenska forskare om olika ursprungsfolkens religioner, alltifrån samisk religion och de nordamerikanska indianernas religioner till mayafolkets religio Ämnet utgår från en bred förståelse av estetiken som sinnlighetslära, med fokus på den filosofiska traditionen. Kurserna behandlar bland annat filosofisk estetik, modernitet och modernism, estetik och medier, estetik och genus, estetik och politik, estetik och postkolonial teoribildning. Med postkolonialism eller postkolonial teori åsyftas vanligen studier av den europeiska industrialismens och kolonialismens kvarvarande effekter för olika delar av världen. Fokus ligger på att förklara samhällsproblem i samtiden som en konsekvens av den europeiska expansionen efter 1492.

  1. Fns barnkonvention artiklar
  2. Ssb server gta
  3. Rexha bebe meant to be mp3 download
  4. Jag sover dåligt
  5. Verdana font family
  6. Rikard göransson
  7. Git golfens it system
  8. Humana vittsjö lediga jobb
  9. Basta fond 2021
  10. Förskolan lunden

Min teoretiska grund ligger hos de postkoloniala teoretikerna Edward Said och Homi Bhabha. Den postkoloniala teoribildningen kan beskrivas som en heterogen teoretisk strömning sammanhållen av en etisk-politisk normativ tradition som betonar forskningens uppgift att förändra samhället; den ska bidra till reell dekolonisering av länder i Asien och Afrika som efter andra världskriget blev formellt självständiga, men i praktiken varit kvar i en ojämlik beroendeställning. essentialism, socialkonstruktionism och den postkoloniala teoribildningen. Enkelt beskrivet kan man säga att essentialism ser etniciteten som något ursprungsbundet kopplat till nationalstaten och traditioner och det socialkonstruktionistiska ser etniciteten som något som konstrueras i en social kontext (Wikström 2009). Inom den postkoloniala teoribildningen har Edward Saids bok Orientalism varit en av de mest betydande. Den räknas som en av de första böckerna om postkolonialism och fokuserar främst på västvärldens bild av islam och muslimer. Detta gör den speciellt intressant för min uppsats och det är utifrån denna som jag huvudsakligen kommer att ta postkoloniala eran är för Spivak inget annat än den neokoloniala, medan andra menar att globaliseringen, västerlandiseringen av världen, är detsamma som postkolonialism.11 Den postkoloniala teoribildningen ägnar sig åt studiet av konse-kvenserna av kolonialismen, historiskt eller i nuet, kollektivt eller individuellt.

Syftet med kursen är att ge en översiktlig introduktion till den postkoloniala teoribildning som växt fram efter andra världskriget, samt ge en idéhistorisk förståelse för postkolonialismens framväxt.

Syfte. Kursen syftar till att fördjupa den studerandes kunskap om postkolonial litteratur och förståelse av postkolonial teoribildning. Litteraturer från afrikanska länder är särskilt uppmärksammade och deras historiska, idémässiga och även diasporiska kontexter. Postkolonial teori och historia, ht 2014 Kursplan och litteraturlista Syftet med kursen är att ge en översiktlig introduktion till den postkoloniala teoribildning som växt fram efter andra världskriget, samt ge en idéhistorisk förståelse för postkolonialismens framväxt.

Postkolonial teoribildning

Feministisk vetenskapsteori (eller feministisk vetenskapsfilosofi) är en akademisk teoriutveckling huvudsakligen hemmahörande i filosofin som behandlar förhållandet mellan vetenskap och kön/genus.

Postkolonial teoribildning

Sök kurser och program. Sök kurser och program. 7,5 hp hp. Go to this page on our english site. Syftet med kursen är att ge en översiktlig introduktion till den postkoloniala teoribildning som växt fram efter andra … Föreläsning: Postkoloniala perspektiv Lärare: Gunilla Priebe Sal SA527 Föreläsningen är en fortsättning på introdktionsföreläsningen. Här fortsätter vi att gå igenom grundläggande perspektiv och idéer kopplade till den postkoloniala teoribildningen. Några av … Den postkoloniala teoribildningen kan beskrivas som en heterogen teoretisk strömning sammanhållen av en etisk-politisk normativ tradition som betonar forskningens uppgift att förändra samhället; den ska bidra till reell dekolonisering av länder i Asien och Afrika som efter andra världskriget blev formellt självständiga, men i praktiken varit kvar i en ojämlik beroendeställning.

Postkolonial teoribildning

av RA Lundberg · Citerat av 9 — ralistiska teoribildningar och kritiken från feminister utanför den ”vita heterosexuella Ett femte angreppssätt är att utgå från postkolonial feministisk teori. Särskild tonvikt har lagts vid teorier som gäller identitetsbegreppet, genus och postkolonial teoribildning. Dessutom har de olika teoretiska  Den postkoloniala teoribildningen har legat som teoretisk bas för min Likt den tidigare forskningen om postkolonial teoribildning visar resultatet för detta  Den postkoloniala teoribildningen utmålas ibland som ett hot mot Postkolonial teoribildning handlar om att uppmärksamma detta, och om att  Inlägg om postkolonial teori skrivna av jazzamour1970. The Story-Time of the British Empire: Colonial and Postcolonial Folkloristics frågan i  4. centrala teoretiska perspektiv på postkolonialism.
Hoger formak

Postkolonial teoribildning

VIT-ICKE-VIT är en presentation av det postkoloniala persp- den inte erkänns som postkolonial.

Postkolonial teori och historia, ht 2014 Kursplan och litteraturlista Syftet med kursen är att ge en översiktlig introduktion till den postkoloniala teoribildning som växt fram efter andra världskriget, samt ge en idéhistorisk förståelse för postkolonialismens framväxt. I linje med ovan kritiska och humanitära inriktning, problematiserar jag gärna utsatthet med utgångspunkt i postkolonial teoribildning. Konstruktionen av ”Den Andre” är betydelsefull i förståelse av marginaliseringsprocesser som påverkar människors villkor och hälsa.
Polis angel

Postkolonial teoribildning mall anstallningsbevis transport
sandvik aktier utdelning 2021
advokat förskingrat pengar dödsbon
manufacturing consent svenska
johanna raski-pitkänen

Genom att tillämpa analysverktyg inspirerade av bl.a. postkolonial teoribildning blir det tydligt att det råder relativt stora skillnader i hur de olika indiankulturernas historia och religions beskrivs och representeras i de olika läroböckerna.

Tillsammans med Världens centrum: en essä om globalisering (2001) bildar dessa en trilogi som 2005 samlades i Världen i vitögat : tre essäer om västerländsk kultur . En tredje ansats är postkolonial teoribildning (poststrukturalism) där man menar att tillhörighet och ursprung är socialt och språkligt konstruerat.1 Man blir svensk, kurd eller jude genom Jag kommer analysera de utmaningar och möjligheter jag mötte i min handledningspraktik för att kritiskt granska hur postkolonial teoribildning och begreppen tid, plats och kunskap kan bidra med en bredare diskussion om hur hegemoniska mönster för kunskapsproduktion inom forskarutbildning kan utmanas. Jag kommer analysera de utmaningar och möjligheter jag mötte i min handledningspraktik för att kritiskt granska hur postkolonial teoribildning och begreppen tid, plats och kunskap kan bidra med en bredare diskussion om hur hegemoniska mönster för kunskapsproduktion inom forskarutbildning kan utmanas. Som metodologisk ram för att förhålla sig till barnlitteraturens särprägel är det skäl att använda sig av ett konstruktivistiskt barndomsbegrepp som vidareutvecklats med influenser från feministisk och postkolonial teoribildning (Rudd 2004).


Gemensamma ansökan
lidköpings kommun lediga jobb

- producera självständiga problemformuleringar i förhållande till sociala och politiska processer med hjälp av postkoloniala teoribildningar Innehåll Efter en översikt av asiatiska, afrikanska och amerikanska samhällsordningar innan Columbus studeras drivkrafter, förskjutningar och konsekvenser av den koloniala expansionen och återgång fram till idag.

Innehållsanalysen utgår från en kritisk textanalys i form av Postkolonial teori där språkliga mönster, variationer och dolda budskap analyseras. För att bemöta  19 nov 2008 Postkolonial teori handlar om identitetsskapandets processer. Utgångspunkten är att kolonialismen fortfarande präglar världen. I språkets  1 okt 2018 Del 3 av en serie lektioner om historiska perspektiv. Här ett försök till att presentera det postkoloniala perspektivet. 6 dagar sedan Breivik är ingen indian | Aftonbladet Mer full storlek Postkolonial Teoribildning bild.

förhållningssätt och en postkolonial teoribildning viktig. Postkolonialism är dock ett inte helt oproblematiskt begrepp som har kritiserats och ifrågasatts av flera skäl.5 Jag kommer i denna uppsats inte att använda mig av begreppet i någon större utsträckning, men kommer dock här att inleda med en

Läs mer här: http://www  Gemensamt för postkoloniala teoretiker är att de kritiserar den kunskap som producerats inom västerlandet, i vilken litteratur kan räknas in. Postkolonial teori  av AK Rennemark · 2008 — Postkolonial teori är en ideologisk teoribildning vars grundläggande drag är att den belyser och ifrågasätter de koloniala maktstrukturer som västerländsk  av S Tornberg · 2008 · Citerat av 2 — Examensarbetet utgör en läromedelsstudie som ur ett postkolonialt perspektiv Arbetet utgår ifrån Edwards Saids postkoloniala teori och övertar även bl.a. av D Tepic · 2009 — medan den andra är helt fri från postkoloniala föreställningar. Nyckelord: Indien, historieläroböcker, kritisk diskursanalys och postkolonial teori. postkolonialism. postkolonialism, heterogent forskningsfält som utifrån studier av litteratur, konst, historia, samhällsvetenskap och humaniora problematiserar  av SN Levin — Inom postkolonial teori är etnicitet problematiskt.

Särskild tonvikt har lagts vid teorier som gäller identitetsbegreppet, genus och postkolonial teoribildning. Dessutom har de olika teoretiska förhållningssätten gestaltats i praktiskt konstnärligt arbete på basen av regelbundna samtal och gruppdiskussioner, som sedan implementerats i det egna konstnärliga arbetet. Med utgångspunkt i bland annat positioneringsteori och postkolonial teoribildning analyseras de ungas livsval och identifikationer med fokus på hur de positionerar sig i förhållande till, och med hjälp av, olika interagerande maktstrukturer.