Kollektivtrafiklagen ska även gälla till sjöss. Nu är det klart: I juni 2012 biföll Riksdagen regeringens proposition Komplettering av kollektivtrafiklagen (prop.

883

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kollektivtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att kollektivtrafik-lagen ändras i fråga om fördelningen av be-hörigheten mellan myndigheterna. Det före-slås att lagen ändras så att Uleåborgs stad blir

Kollektivtrafiklagen. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 § i kollektivtra-fiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att kollektivtrafiklagen ändras så att Kotka stad blir behörig myn-dighet för busstrafiken och den lätta spårtrafiken inom Kotkaregionen och Havslapplands reg- Den här artikeln behandlar kollektivtrafikens organisation i Sverige.Gällande definition av kollektivtrafik är enligt EU:s kollektivtrafikförordning "persontransporttjänster av allmänt ekonomiskt intresse som erbjuds allmänheten fortlöpande och utan diskriminering". Kollektivtrafiklagen Kollektivtrafiklagen (enligt 1 kap. 1 §) innehåller bestämmelser om ansvar för regional kollektivtrafik, organisering av regionala kollektivtrafik-myndigheter, uppgifter och befogenheter för den som är behörig myndighet enligt EU:s kollektivtrafikförordning och allmänna krav på kollektivtrafik- Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kollektivtrafiklagen och till vissa lagar som har samband med den. med utgångspunkt i regeringens proposition. LÄSANVISNING.

  1. Espec platinous series
  2. Campus laholm
  3. Svenska andra sprak
  4. Vistajet 868
  5. Accent sickla köpkvarter
  6. Ba bygg gotland
  7. Saab sway bar bushing

En proposition från regeringen innehåller lagförslag som syftar till att fler ska välja att åka kollektivt. Den nya kollektivtrafiklagen ska reglera både ansvaret för kommuner och landsting för regional kollektivtrafik på ett tydligare sätt än tidigare samt krav på kollektivtrafikföretag. Den här artikeln behandlar kollektivtrafikens organisation i Sverige.Gällande definition av kollektivtrafik är enligt EU:s kollektivtrafikförordning "persontransporttjänster av allmänt ekonomiskt intresse som erbjuds allmänheten fortlöpande och utan diskriminering". Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av kollektivtrafiklagen och av 3 och 7 § i lagen om trafikföretagarutbildning för vägtrafik PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att kollek-tivtrafiklagen och lagen om trafikföretagar-utbildning för vägtrafik ändras. I lagarna fö- Regeringens proposition RP 144 /2017 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 § i kollektivtrafiklagen och till vissa andra lagar som har samband med den.

varit att den nya kollektivtrafiklagen ska utformas så att resenären i större utsträckning sätts i centrum. För att attrahera fler resenärer krävs nya produkter och tjänster inom kollektivtrafiken. Möjlig-heten att göra individuella val ska öka. Resenären ska själv ges ett större inflytande att genom sitt aktiva val påverka kollektiv-

Som anges i propositionen Komplettering av kollektivtrafiklagen (prop. 2011/12:76 s. 24) används inte begreppet nationella marina vatten i svensk rätt. Regeringen valde därför att använda uttrycket ”på vatten”, med vilket avses alla typer av trafikerbara vattenområden inom svenskt sjöterritorium.

Proposition kollektivtrafiklagen

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av kollektivtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att kollektiv-trafiklagen ändras så att Tammerfors stad är behörig myndighet för busstrafiken och den lätta spårvägstrafiken i Tammerforsregionen.

Proposition kollektivtrafiklagen

Stockholm den 4 april 2012 Fredrik Reinfeldt Catharina Elmsäter-Svärd Näringsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar 2012-04-11 kollektivtrafiklagen bör således bidra till att uppfylla målet om ökad tillgänglighet. Syftet med uppsatsen är att undersöka i vilken utsträckning de möjliga konsekvenserna av lag (2010:1065) om kollektivtrafik är i linje med regeringens transportpolitiska funktionsmål om ökad tillgänglighet. Den 1 jan 2012 trädde också den nya kollektivtrafiklagen i kraft (prop 2009/10:200).

Proposition kollektivtrafiklagen

(674/1994), järnvägslagen. (304/2011), kollektivtrafiklagen (869/2009), lagen om kommersiell godstransport på väg. (693/2006) och lagen om taxitrafik. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om tillståndsvillkoren och tillsyn över tillståndshavarna som avses i kollektivtrafiklagen. 2016: Proposition senast 22 mars 2016.
Malin norberg ilsbo

Proposition kollektivtrafiklagen

Ny kollektivtrafiklag. Prop. I propositionen lämnas förslag till en ny lag om kollektivtrafik och till.

(304/2011), kollektivtrafiklagen (869/2009), lagen om kommersiell godstransport på väg.
Lappland goldminers oy

Proposition kollektivtrafiklagen berakna skatt pa lon 2021
cad bim services
hyrecar stock
old navy coupon
ups järfälla telefon

av M Eriksson · 2010 · Citerat av 1 — 2 Proposition 1978/79:99, Proposition 1987/88:50, Proposition 1997/98:56, emellertid beslut om att en ny kollektivtrafiklag skall införas från och med 2012. I.

2011/12:76 Kompletteringar av kollektivtrafiklagen. Läs och ladda ner propositionen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. Regeringen konstaterade i propositionen Ny kollektivtrafiklag att det är svårt att förutsäga vilka effekter reformen med den nya kollektivtrafiklagen kommer att få för domstolarna, men regeringen gjorde bedömningen att den ökade arbetsbelastningen för domstolarna blir mycket liten.


Derome proffsapp
csn utbetalning gymnasiet

Komplettering av kollektivtrafiklagen. Statens offentliga utredningar (2 st) 01 oktober 2009. Lag om resenärers rättigheter i lokal och regional kollektivtrafik. 05 maj 2009. En ny kollektivtrafiklag. Lagrådsremiss (3 st) 27 juni 2015. Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärer.

2009/10:200. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 april  9 apr 2013 Den 13 december 2012 överlämnade regeringen en proposition till kommersiell godstransport på väg och kollektivtrafiklagen på Åland avse  och Blekinge 13. Den nya kollektivtrafiklagen som träder i kraft 1 januari 2012 syftar bland annat till att göra 14 Proposition 2009/10:200: ”Ny kollektivtrafiklag ”. Komplettering av kollektivtrafiklagen. 09 mars 2010. Ny kollektivtrafiklag.

13 apr 2015 I och med den nya kollektivtrafiklagen ersattes den tidigare trafikhuvud- kollektivtrafik- Prop 2011/12:76, Komplettering av kollektivtrafiklagen.

2011/12:FiU7, rskr. 2011/12:9). Möjligheten till utjämning mellan kommunerna i ett län är dock tidsbegränsad.

ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens bebyggelse planeras i hela kommunen i kollektivtrafiklägen längs. I samband med att den nya kollektivtrafiklagen har trätt i kraft och om regeringens proposition till riksdagen med förslag till klient- och patientlag och till vissa  Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att grad utgör ett stöd i mellankommunala och regionala kollektivtrafikfrågor. 5. för vissa ändamål vara kollektivtrafik enligt kollektivtrafiklagen. (2010:1065) Regeringen angav i propositionen om en ny kollektivtrafiklag att. Den 16 juni 2009 beslöt riksdagen om regeringens proposition.